68. จำนวนและสัดส่วนประชากรของผู้อยู่ในเขตเมือง

ข้อมูลตัวชี้วัด “จำนวนและสัดส่วนประชากรของผู้อยู่ในเขตเมือง”

ใน พ.ศ. 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2563) ประเทศไทยมีจำนวนเทศบาลรวมทั้งสิ้น 2,454 แห่ง เพิ่มขึ้น 2 แห่ง จาก พ.ศ. 2561 แบ่งออกเป็นเทศบาลนคร 30 แห่ง เทศบาลเมือง 187 แห่ง และเทศบาลตำบล 2,237 แห่ง มีองค์การบริหารส่วนตำบล 5,320 แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 2 แห่ง คือ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา โดยจำนวนประชากรในกรุงเทพมหานครและในเขตเทศบาลมีจำนวน 22.99 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 34.54 ของจำนวนประชากรทั้งหมด เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากพ.ศ. 2561 ที่มีจำนวน 22.87 ล้านคน และเมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า จำนวนประชากรที่อยู่ในเขตเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

 จำนวนและสัดส่วนประชากรของผู้อยู่ในเขตเมือง พ.ศ. 2553-2562

ที่มา: กรมการปกครอง (2563)

ดาวน์โหลดข้อมูล